Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

 ४ कोटी वृक्षलागवडीबाबत
उद्दिष्ट

समन्वयक अधिकाऱ्यांची यादी

                        
                         कोल्हापूर वनवृत्त हे महाराष्ट्र राज्याच्या दक्षिणेकडील वनवृत्त असून या वृत्ताचे अधिका-याखाली कोल्हापूर, सातारा, सावंतवाडी आहे. सांगली रत्नागिरी (चिपळूण) हे उप वन विभागात येतात.


 

                कोल्हापूर वनवृत्ताचा विभागवार वनक्षेत्राचा वैधानिक दर्जानूसार तपशिल त्याची भौगोलिक क्षेत्राशी टक्केवारी खालील प्रमाणे आहे.

(आकडे चौ.किमी)

विभाग/वि.व.अ.

राखीव

संरक्षित

अवर्गिकृत

संपादीत

एकूण

टक्केवारी

कोल्हापूर

340.52

318.40

660.27

72.92

1392.11

18.11

सातारा

1172.35

48.51

31.13

68.84

1320.83

12.60

सांगली

38.02

0.00

373.72

143.92

555.66

10.67

सावंतवाडी

327.74

0.10

84.92

8.03

420.79

4.91

चिपळूण

47.13

0.03

20.98

1.78

69.92

0.85

एकूण

1925.76

367.04

1171.02

295.49

3759.31

9.36

      

              To know more about us CLICK HERE